I'm not fine.

Aleyna, Istanbul.

Home Theme Ask me

mavibal10:

Amerika’da yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ adlı yarışmada son soruya gelince joker hakkını kullanan yarışmacının babasına soruyu sormak yerine bir milyon dolar kazandığını söylemesi, herkesi şaşkına uğrattı (1999)

(via umutsuzhayaller)

En yakın arkadaş dediğin, senin ne hissettiğini tek bakışta anlayabilendir.

(Source: domuzkumbaram, via walterlandx)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter