I'm not fine.

Aleyna, Istanbul.

Home Theme Ask me

Allah bir kulu severse, yalvarmasını dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar.

umutsuzhayaller:

Ve duasını belki geç belki hiç kabul etmez.Sık sık huzuruna gelsin diye.

(Source: hayatmavisi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter